Общо събрание

Общото събрание е върховният орган на Нотариалната камара и се състои от всички членове на камарата.

Общото събрание е редовно и извънредно. Функциите и компетентността на Общото събрание са уредени в Глава втора на Устава на Нотариалната камара.

 

Съвет на нотариусите

Съветът на нотариусите е управителният орган на Нотариалната камара и се избира в състав най-малко от петима основни и двама резервни членове, като председателят и заместник-председателят се избират от основните членове.

 

Председател на Съвета на нотариусите - Димитър Танев

 

Редовни членове:

 • Меглена Цацарова - заместник-председател
 • Адела Кац - заместник-председател
 • Камен Каменов- заместник-председател
 • Красимир Анадолиев - заместник-председател
 • Луиза Стоева - заместник-председател
 • Светлин Микушински
 • Ивайло Атанасов Иванов
 • Радка Богданова
 • Дарин Трифонов
 • Сийка Милева
   

Резервни членове:

 • Поелина Тихова
 • Илия Иванов
 • Даниела Иванова
 • Катя Тодорова
   

Компетенциите на Съвета на нотариусите и на председателя са уредени в Глава трета на Устава на Нотариалната камара.

 

Контролен съвет

Контролният съвет е контролният орган на Нотариалната камара и се избира в състав най-малко от трима основни, а по решение на Общото събрание - и резервни членове, като председателят се избира от основните членове.

 

Председател:

 • Светлозар Йорданов

 

Членове:

 • Андриан Балчев
 • Денчо Денчев
 • Теодора Вуцова
 • Алинка Паралюзова

 

Функциите на Контролния съвет са регламентирани в Глава четвърта на Устава на Нотариалната камара.

 

Дисциплинарна комисия

Дисциплинарната комисия се избира в състав най-малко от шестима основни, а по решение на Общото събрание - и резервни членове, като председателят се избира от основните членове.

 

Председател на Дисциплинарната комисия:

 • Светлана Кирилова

 

Основни членове:

 • Светла Бошнакова
 • Мариана Пиперкова
 • Бинка Кирова
 • Надя Вълчева-Меразчиева
 • Ася Асенова
 • Даниела Апостолова
 • Стойна Колева
 • Димитър Джонов
 • Вяра Янева
 • Лиляна Тинкова
 • Антония Коева
 • Юлиян Димитров
 • Лозан Лозанов
 • Диана Танева

 

Компетенциите на Дисциплинарната комисия са регламентирани в Раздел V на Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в Глава пета на Устава на Нотариалната камара.