Технически указания относно реализиране на обмена по електронен път на информация между Нотариалната камара и Министерство на вътрешните работи относно регистрираните в страната превозни средства и сключените договори

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че

I. Считано от понеделник 22.01.2018 год., системата за свързаност между НОТАРИАЛНАТА КАМАРА и МВР ще работи реално, с реални данни, с изключение на това, че няма да бъде автоматично регистрирано ППС/пътно превозно средство/ и няма да е възможно изпълняване на услугата предварително отпечатване на СРМПС/Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство/

- Уведомяваме Ви, че не следва да се достъпва системата с електронни подписи, които не са регистрирани в системата Единство на НК;

- Плащане се извършва само при заявяване на услугата предварително отпечатване на СРМПС/Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство/, като плащането се извършва чрез еPay или карта;

- При извършване на сделка с ППС/Пътно превозно средство/, на което собственик е починало лице, нотариусът в заявлението попълва данните на починалото лице/собственика по талон/, след което въз основа на представените документи, нотариусът определя наследниците/лицата, които следва да бъдат прехвърлители по сделката;

- При извършване на сделка, при която предмет са повече от 1/едно/ ППС/Пътно превозно средство/ и при договор за замяна, нотариусът подава отделни заявления до МВР, за всяко ППС/Пътно превозно средство/, като след извършване на сделката, по съответните различни УРИ/Уникален регистров идентификатор/, номера на заявките, изпраща номера на договора /т.е  един номер на договор/;

- В случай, когато системата на МВР ни уведоми, че не е платен дължимият данък превозно средство за ППС/Пътно превозно средство/, за да продължи изпълнение на услугата, нотариусът, в случай че пред него бъде представен съответният документ за платения данък, отбелязва с тик декларацията, че му е предоставен документ за платен данък и продължава с услугата;

- Относно случаите, в които се представя пред нотариуса свидетелство за регистрация (стар образец), Главна дирекция „Национална полиция“ Ви предоставя следния адрес за кореспонденция: е-mail: vehicle_registration@mvr.bg.

Чрез тази пощенска кутия ще се осъществява кореспонденцията между нотариусите и служители в отдел „Пътна полиция“ при ГДНП. Към нея трябва да се изпращат случаи, в които продавачът на ППС представя пред нотариуса свидетелство за регистрация (стар образец) и подадената заявка от нотариуса към Регистъра на МПС дава отговор „Издаден документ за регистрация на МПС от стар образец“. Всеки нотариус е длъжен да изпрати в сканиран вид представения документ - свидетелство за регистрация (стар образец). След служебно въвеждане на необходимите данни в АИС„КАТ“, подсистема „Регистрация от отчет на ППС и собствениците им“ от страна на служители от отдел /сектор при СДВР/ ОД МВР, нотариусът ще получи отговор по е-mail, че данните за свидетелството за регистрация са въведени и заявката за извършване на сделка може да се стартира отново.

 

II. Ограничения по отношение предоставяне на услугата и изповядване на сделката – Електронната услуга се прекратява, а сделката не се изповядва в следните случаи:

- Данните от „Искането“ не съвпадат с данните в АИС „РМПСС“/Автоматизирана информационна система“регистрация на моторни превозни средства и собствениците им“.;

- Наличие на причина за отказ на ЕАУ/Електронна административна услуга/,  по причина:

  •                  - Има данни за наличен запор за ППС/пътно превозно средство/ в АИС „РМПСС“/Автоматизирана информационна система“Регистрация на моторни превозни средства и собствениците им“
  •                  -Транзитна табела на ППС/Пътно превозно средство/;

- За ППС/Пътно превозно средство/, предмет на продажба не е платен годишен данък и нотариусът не е отбелязал с тик декларацията, че данъка е платен в деня на изповядване на сделката, за което има представена платежна бележка;

- Лицето се удостоверява с документ, който не е в списъка с валидни документи за лицето от НАИФ НРБЛД/Национален информационен фонд“Български лични документи“;

- За лицето няма нито един валиден документ за самоличност в НАИФ НРБЛД/Национален информационен фонд“Български лични документи“. ;

- Лицето, посочено като нов собственик е починало/пр. в случай, че е представено пред нотариуса пълномощно от лице което е починало/ ;

- Прекратена сделка от нотариуса;

- Техническа грешка при извършване на справка в Централизирана информационна система за местни данъци и такси "Матеус" и нотариусyt не е отбелязал с тик декларацията, че му е предоставен документ за платен данък. Услугата се прекратява.

III. Ограничения по отношение на заявяване на автоматично издаване на СРМПС

- Постоянният адрес/ адресът на управление на новия собственик е извън региона, в който е регистрирано ПС/Превозно средство/ – обект на сделката;

- Правната форма на първия нов собственик юридическо лице, търговско дружество е чуждестранно дипломатическо, консулско, търговско или друго държавно представителство;

- Не е платена гражданската отговорност за ППС/Пътно превозно средство/;

- ППС /Пътно превозно средство/, обект на сделката, не е преминало периодичен технически преглед;

- На собственикът на ППС /Пътно превозно средство/, обект на сделката, има наложено митническо ограничение;

- Има издаден документ за регистрация на СРМПС/Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство/ от стар образец;

- Номерата на регистрационните табели не съответстват на БДС;

- Регистрация на ППС/Пътно превзно средство/ различна от постоянната;

- Непълни данни в регистъра за ППС/Пътно превозно средство/;

- Първите два символа от номера на ППС /Пътно превозно средство/ са "ХХ";

- Техническа грешка при извършване на справка в Централизирана информационна система за местни данъци и такси "Матеус" и нотариуса е отбелязал с тик, че е предоставен документ за платен данък.

- Техническа грешка при извършване на справка в Регистър застраховки "Гражданска отговорност". СРМПС /Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство/  не може да бъде заявено за печат.

- Техническа грешка при извършване на справка в Регистър "Периодични технически прегледи". СРМПС /Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство/  не може да бъде заявено за печат.

 

На стр. 62 от Ръководство на потребителя за работа с Електронна административна услуга “Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство“ е посочено, че притежателят на СРМПС може да бъде и различен от посочените за нови собственици. В този случай, нотариусът избира опцията “нов притежател“ от падащото меню, като посочва вида на лицето – физическо или юридическо и в зависимост от това въвежда ЕГН/ЛНЧ/ЛН или ЕИК/БУЛСТАТ – В този случай, трябва да се имат предвид случаите, в които новият собственик желае да бъде вписано в СРМПС и името на  друго лице като ползвател на автомобила.

В случай, когато приобретател по договор за покупко-продажба е лице притежаващо разрешение за продължително пребиваване в РБългария, същото лице следва да бъде уведомено, че следва да извърши пререгистрация на автомобила само в КАТ при СДВР, откъдето ще получи  СРМПС и номера с „ХХ“.

 

Нотариална камара