Приет е на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

                  Уважаеми дами и господа,

                  Бихме искали да Ви информираме, че днес, 14.09.2017 г., в рамките на пленарно заседание на Народното събрание, е бил приет на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата (Общ проект изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, въз основа на приетите на първо гласуване на 19.7.2017 г. законопроекти с вносители: Борис Ячев и група народни представители, 15.6.2017 г.; Станислав Иванов, 30.6.2017 г.).

                  Предлагаме на вниманието Ви линк към  Доклад - Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 753-19-9     

                  Предложените текстове в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, касаещи нотариалната дейност, бяха приети от народните представители след проведено гласуване на второ четене и са както следва:

§ 6. В чл. 144 се създават ал. 3, 4 и 5:

„(3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

(4) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.

(5) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация в случай, че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.“

          За Ваша информация, Ви уведомяваме, че предложението на народния представител Георги Свиленски, за отпадане на нотариалното удостоверяване на подпис при договорите за прехвърляне на МПС, бе отхвърлено.

 Нотариална камара