ЗИД на Закона за движение по пътищата, обнародван в бр. 77 на ДВ от 26.09.2017 г.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че в брой № 77, от дата 26.09.2017 г. в  Официален раздел на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.

Брой № 77 на ДВ от дата 26.09.2017 г., може да видите ТУК.

Разпоредбите в ЗИД на Закона за движение по пътищата, имащи отношение към нотариалната дейност:

 § 6. В чл. 144 се създават ал. 3, 4 и 5:

„(3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

(4) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.

(5) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация в случай, че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.“

.....................................................................................................................................................

 § 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. параграфи 5, 6 и 7 и § 13, т. 2, които влизат в сила три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;

Успешен ден,

Нотариална камара