Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, засягащ и Търговския закон. Влизане в сила на ЗИД на Закона за движение по пътищата.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че в бр. 102/22.12.2017 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, засягащ и Търговския закон. Измененията и допълненията към Търговския закон можете да откриете на стр. 4 от прикачения файл. На официалната интернет страница на Агенция по вписванията е публикувано уточнение във връзка с цитираните по-горе изменения, което можете да прочетете на следния ЛИНК

Наред с това, Ви напомняме, че ЗИД на Закона за движение по пътищата, обнародван в бр. 77 на ДВ от 26.09.2017 г. влезе в сила, считано от 27.12.2017 г., с оглед на което, при изпълнение на служебните си задължения, следва да спазвате разпоредбата на чл. 144, ал. 3 от горецитирания нормативен акт, а именно:

(3) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

Нотариална камара на Република България