Допълнителна информация относно системите за информационната свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

Уважаеми дами и господа,

Бихме желали да обърнем внимание на следните обстоятелства:

 • В случай, че лицето, настоящ собственик, удостовери пред нотариуса плащането на годишен данък за моторно-превозно средство с документ, удостовервващ извършено плащане, издаден в деня на сключване на сделката, нотариусът отбелязва това обстоятелство с "тик" (V) срещу “наличен документ за платен годишен данък“ в поле „декларации“ и продължава с услугата;
 • В случай, че в „Справката за промяна на собственост на ПС" е посочено, че валидността на полицата “Гражданска отговорност“ е изтекла, след представяне пред нотариуса на валидна застрахователна полица, нотариусът продължава услугата;
 • В случай, че в „Справката за промяна на собственост на ПС“ е посочено, че ПС, предмет на сделката, не е преминало “Периодичен технически преглед“, това не е пречка за сключване на сделката

  В ТЕЗИ СЛУЧАИ, ТОВА НЕ Е ПРЕЧКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА, А Е САМО ПРЕЧКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СРМПС/СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

  Системата задължително изисква да се попълнят данни – адрес на електронна поща - полето „посочете Имейл“, това е с оглед уведомяване на приобретателя за готовото СРМПС/свидетелство за регистрация на мотрно превозно средство/, като в случай че приобретателят няма електронна поща, следва да бъде посочена такава на нотариуса.

  Информираме Ви, че връзката с Централизирана информационна система за местни данъци и такси „Матеус“ не функционира към настоящия момент. При представяне на валидни документи за платен годишен пътен данък на ПС, бихте могли да маркирате полето "Наличен документ за платен годишен данък." в поле "Декларации" и да продължите с процеса по въвеждане на данни.

  Административен секретар на Нотариална камара на Република България