Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1 вр. с пар.2, ал. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

             Уважаеми дами и господа,

             Информираме Ви, че на официалната интернет страница на  Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) са публикувани утвърдени от Комисията образци на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларациите се попълват в съответствие с предоставените от Комисията подробни указания, като се подават съобразно описания в закона ред.

             Предлагаме на вниманието Ви линк към сайта на КПКОНПИ:

http://www.ciaf.government.bg/pages/view/deklaracija-198/

            С уважение,

Административен секретар